هنگامى‌که به دوردست خيره شده‌ايد يا ناگهان چشم خود را حرکت مى‌دهيد گاهى متوجه لکه‌هاى تيره با خطوط حلقه حلقه‌اى مى‌شويد که از ميدان ديد شما عبور مى‌کنند. اکثر اين لکه‌ها و اشياء شناور تکه‌هاى بقاياى سلولى شبکيه يا توده‌هاى پروتئينى پراکنده‌اى هستند که به‌دليل تغيير در ترکيب مايع زجاجيه (مايع شفاف ژله‌مانند که چشم را پر کرده است) به‌وجود آمده‌اند، و کاملاً بى‌ضرر هستند. لکه‌ها و اشياء شناور در افراد مسن‌تر شايع است و ممکن است با گذشت زمان تغيير کند. آنها بى‌ضرر هستند و معمولاً اهميتى ندارند.