آيا به داشتن عدسى‌هاى تماسى فکر کرده‌ايد؟ آنها به‌ويژه براى کسانى‌که فعالانه درگير ورزش هستند امتيازات زيادى نسبت به عينک دارند. با اين حال هر کسى نمى‌تواند از عدسى‌هاى تماسى استفاده کند و قبل از مراجعه به چشم‌پزشک مطالبى وجود دارد که بايد بدانيد.