زردى عارضه‌اى است که در آن پوست و سفيدى چشم به‌علت بيلى‌روبين زياد خون زرد مى‌شوند. بيلى‌روبين در کبد ايجاد مى‌شود و محصول تجزيه هموگلوبين (مولکول حامل اکسيژن که در سلول‌هاى قرمز قرار دارد) است. زردى دو علت اصلى دارد که عبارتند از: بيمارى سلولى کبد مثل التهاب کبد (هپاتيت) و تشمع کبدى (سيروز)، انسداد کيسهٔ صفرا يا مجارى صفراوى داخل کبدى منتهى به کيسهٔ صفرا.


اغلب علائم ديگرى غير از تغيير رنگ پوست و چشم با زردى همراه نيست. اگر زردى شديد باشد، مدفوع ممکن است کم‌رنگ و ادرار تيره شود (به‌علت دفع صفرا از کليه‌ها)، و گاهى خارش عمومى بروز کند.

درمان

زردى هميشه بايد توسط پزشک مورد بررسى قرار گيرد. او آزمايش‌هائى را براى کشف علت زمينه‌اى انجام خواهد داد.