کبد بزرگترين عضو داخلى بدن است و از نظر سوخت و ساز پيچيده‌ترين عضو محسوب مى‌شود. برخى از کارکردهاى متعدد کبد عبارتند از:


- خنثى کردن و پاک کردن سموم از خون.


- توليد صفرا که عامل مهمى در عمل گوارش است.


- ذخيره آهن براى مغز استخوان تا براى ساختن گلبول‌هاى قرمز جديد به‌کار مى‌رود.


- تنظيم سوخت و ساز کربوهيدرات‌ها.


- ساختن چربى‌ها و کلسترول.


- ساختن آنزيم‌هاى ضروريو پروتئين‌ها.


- تجزيهٔ داروها و خنثى کردن اثرات سمى آنها.


- پاک کردن خون از باکترى‌ها و ساير ذرات.


صفرا يک مادهٔ زائه است که توسط کبد ساخته مى‌شود و به‌وسيلهٔ صفرا که عمدتاً يک منبع ذخيره صفرا است، جمع‌آورى مى‌شود. وقتى غذا مى‌خوريد کيسهٔ صفرا منقبض مى‌شود و صفرا را به‌درون دوازدهه (قسمت اول رودهٔ کوچک) تخليه مى‌کند. صفرا از طريق کمک به هضم چربى‌ها نقش مهمى را در عمل گوارش ايفاء مى‌کند. قسمت اعظم صفرا در روده کوچک باز جذب مى‌شود ولى مقدارى از آن همراه با مدفوع دفع مى‌گردد و باعث ايجاد رنگ قهوه‌اى آن مى‌شود.


لوزالمعده نيز يک عضو مهم گوارشى است. اين عضو آنزيم‌هاى گوارشى را توليد مى‌کند که غذاى مصرفى را به موادى تبديل مى‌کنند که به‌راحتى براى بدن قابل استفاده باشد. اختلالات لوزالمعده بعداً بررسى خواهند شد.