حمل مصدوم به‌وسيلهٔ يک امدادگر

اگر در اطراف کسانى هستند که کمک کنند کوشش نکنيد مصدومى را که شديداً صدمه ديده يا حال وى وخيم است به تنهائى حرکت بدهيد.


- روش گهواره:

براى حمل مصدوم‌هاى سبک وزن يا کودکان يک دست خود را زير ران‌هاى مصدوم و دست ديگر را دور تنهٔ مصدوم کمى بالاتر از کمر بگذاريد و او را بلند کنيد.


- روش کشيدن:

اين روش عبارت است از کشيدن مصدوم روى زمين بدون آنکه او را بلند کنيد. از اين روش تنها بايد زمانى استفاده کرد که مصدوم نمى‌تواند سرپا بايستد و بايد او را سريعاً از خطر دور کرد.


۱. دو دست مصدوم را روى سينه وى بگذاريد و پشت سر مصدوم به زانو بنشينيد. دست‌هاى خود را زير شانه‌هاى مصدوم قرار دهيد، زير بغل مصدوم را بچسبيد و ساعدهاى خود را تکيه‌گاه سر مصدوم کنيد.


۲. مصدوم را روى زمين بکشيد.اگر مصدوم کت يا ژاکت به تن داشت، دگمه‌هاى آن را باز کنيد و آن را زير سر مصدوم بکشيد. و در حالى‌که کت يا ژاکت تکيه‌گاه سر مصدوم است او را به‌همان ترتيبى که گفته شد روى زمين بکشيد.- انسان به‌عنوان تکيه‌گاه:

اين روش براى نگهداشتن مصدومى است که به هوش است و مى‌تواند اگر به وى کمک شود راه برود.


اگر استخوان بازو آسيب ديده باشد، نبايد از اين روش استفاده نمود.


۱. در سمت آسيب‌ديدهٔ بدن مصدوم بايستيد. بازوى او را بگيريد، دور گردن خود حلقه کنيد و دست وى را با دست آزاد خود بگيريد.۲. دست ديگر خود را دور کمر مصدوم حلقه کنيد و لباس او را در ناحيهٔ بالاى ران (به‌سمت کمر) بچسبيد. مى‌توان با دادن عصا به دست مصدوم تکيه‌گاه بيشترى براى او فراهم کرد.


- حمل مصدوم به پشت:

اگر مصدوم سبک، کوچک و به‌هوش است و مى‌تواند خود را نگه دارد مى‌توانيد او را پشت خود بگذاريد و حمل کنيد.


- بلندکردن مصدوم به روش آتش‌نشان:

از اين روش براى حرکت دادن مصدوم به‌هوش يا بيهوشى که کودک يا بالغ سبک وزن است و در عين حال مى‌خواهيد يک دست شما آزاد باشد استفاده مى‌شود.


۱. به مصدوم کمک کنيد تا بايستد. اگر مصدوم بيهوش است يا قادر نيست سرپا بايستد، مصدوم را به‌طورى که روى آن به زمين باشد بخوابانيد و بالاى سر او بايستيد. دست‌هاى خود را از زير بغل مصدوم بگذرانيد و مصدوم را بلند کنيد، ابتدا او را به زانو و سپس سر پا کنيد.۲. مچ دست راست مصدوم را با دست چپ خود بچسبيد. دستى را که چسبيده‌ايد کاملاً بکشيد، روى زانو خم شويد و سر خود را از زير دست مصدوم بگذرانيد به‌طورى که شانه شما هم‌سطح با پائين شکم مصدوم بشود؛ بگذاريد مصدوم با ملايمت روى شانهٔ شما بى‌افتد. دست راست خود را دور يک يا دو پاى مصدوم حلقه کنيد و آن را محکم بچسبيد.۳. وزن او را روى شانهٔ راست خود بى‌اندازيد، بلند شويد و با ملايمت مصدوم را بکشيد تا وزن او روى دو شانهٔ شما بى‌افتد. دست راست او را رها کنيد و با دست راست خود که پاها را چسبيده‌ايد دست او را هم بگيريد و دست چپ خود را آزاد نمائيد.