باند مثلثى

اين نوع باند را مى‌توانيد به‌صورت آماده در بسته‌بندى‌هاى استريل خوددارى کنيد يا در موقع لزوم مى‌توانيد آن را بسازيد. به اين ترتيب که يک تکه پارچه چلوار يا کتانى که کمتر از يک متر‌مربع نباشد را به‌صورت نيمه اريب ببريد. باند مثلثى را مى‌توان در موارد متعدد به‌کار برد. اين باند را به‌صورت باز يا تا نشده مى‌توان به‌عنوان نوار شکسته‌بندى براى حفاظت يا نگهداشتن بازو يا سينه يا محکم کردن پانسمان در ناحيه‌هائى مانند سر، دست و پا به‌کار برد. يا اينکه آن را به‌صورت تاشده برحسب نياز خاص مورد استفاده قرار داد (به مبحث باند باريک و پهن مراجعه شود).


- نگهدارى باند مثلثى:

هنگامى که از باند مثلثى استفاده نمى‌کنيد آن را تا کنيد و در محل مناسبى نگهدارى کنيد.


۱. به ترتيبى که در مراحل ۱ و ۲ در مبحث باند پهن گفته شده باند را باريک نمائيد.


۲. دو انتهاى باند را به‌سوى مرکز باند تا کنيد.


۳. به تا کردن دو سر باند تا جائى‌که باند اندازه مناسبى پيدا کند ادامه دهيد.


باند پهن

ژباند مثلثى تا شده براى بى‌حرکت نگهداشتن دست يا پا به هنگام حمل مصدوم يا براى محکم کردن تختهٔ شکسته‌بندى به‌کار مى‌رود.



- روش کار:

۱. رأس باند را به موازات قاعدهٔ باند برگردانيد و لبه را روى قاعده تا بزنيد.


۲. تمام باند را به‌صورت نصفه مجدداً در همان جهت تا کنيد.


باند باريک (کراواتى)

از اين باند براى محکم کردن پانسمان در سر جاى خود در ناحيهٔ مفصل (مانند دور قوزک يا مچ) به‌ هنگامى‌ که باند ديگرى در دسترس نيست مى‌توان استفاده کرد. هم‌چنين براى باندپيچى به‌شکل عدد هشت لاتين دور پا و قوزک براى بى‌حرکت نگهداشتن پاى شکسته، هم‌چنين براى ساختن بالشتک گرد مى‌توان استفاده نمود.


- روش:

۱. باند را به‌شکل پهن، به‌ترتيبى که در مراحل ۱ و ۲ در مبحث باند پهن گفته شد، در بياوريد.



۲. مجدداً باند را به‌صورت نصفه در همان جهت تا کنيد.


بالشتک گرد

بالشتک گرد براى حفاظت از زخمى که شيء خارجى در آن فرو رفته (مثلاً شيشه) يا در مواردى که استخوان از زخم بيرون زده باشد مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


- روش کار:

۱. يک باند باريک (کراواتي) به ترتيبى که در مبحث باند باريک گفته شد درست کنيد و آن را دور انگشتان دست خود قرار دهيد.



۲. يک يا دو بار دور انگشتان خود آن را بپيچيد تا يک حلقه ايجاد شود.



۳. سر ديگر باند را دور حلقه بپيچيد و محکم آن را بکشيد.



۴. آن‌قدر به پيچيدن دور حلقه ادامه دهيد تا تمام باند مصرف شود و انتهاى آزاد آن را تو بگذاريد اکنون يک حلقهٔ محکم ساخته شده است.


گره مربعى

هميشه دو انتهاى باند را گرهٔ مربعى (پاپيوني) بزنيد زيرا اين‌کار باعث مى‌شود که باند سُر نخورد و چون گره به‌صورت مسطح مى‌ماند براى مصدوم راحت‌تر است، سوم آنکه به راحتى مى‌توان اين گره را باز کرد. هنگامى که گره زديد انتهاى آزاد را تو بزنيد به‌طورى که ديده نشود و بعد آن را به باند سنجاق کنيد. هميشه به هنگام استفاده از پارچه يا نوار شکسته‌بندى وقتى آن را گره مى‌زنيد مطمئن شويد که گره روى استخوان يا پوست پشت گردن فشار وارد نمى‌کند. اگر گره باعث ناراحتى مصدوم است زير آن يک تکه پارچهٔ نرم بگذاريد.


- روش:

۱. هرکدام از دو انتهاى آزاد باند را در يک دست بگيريد سر قسمت چپ را از رو و سپس از زير سر راست عبور دهيد.



۲. دو انتها را دوباره بالا بگيريد و اين بار سر سمت راست را از رو و سپس از زير سمت چپ عبور دهيد. گره را محکم بکشيد و با دقت دنباله‌هاى آن را تو بگذاريد.