مادهٔ ۵۷۶

ثبت اسم تجارتى اختيارى است مگر در مواردى‌که وزارت عدليه ثبت آن را الزامى کند.

مادهٔ ۵۷۷

صاحب تجارتخانه‌اى که شريک در تجارتخانه ندارد نمى‌تواند اسمى براى تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شريک باشد.

مادهٔ ۵۷۸

اسم تجارتى ثبت‌شده را هيچ شخص ديگرى در همان محل نمى‌تواند اسم تجارتى خود قرار دهد ولو اينکه اسم تجارتى ثبت شده با اسم خانوادگى او يکى باشد.

مادهٔ ۵۷۹

اسم تجارتى قابل انتقال است.

مادهٔ ۵۸۰

مدت اعتبار ثبت اسم تجارتى پنج سال است.

مادهٔ ۵۸۱

در مواردى‌که ثبت اسم تجارتى الزامى شده و در موعد مقرر ثبت به‌عمل نيايد اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت.

مادهٔ ۵۸۲

وزارت عدليه به‌موجب نظام‌نامه ترتيب ثبت اسم تجارتى و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوى مربوطه به اسم تجارتى را معين خواهد کرد (۱).


(۱) . الف- در اجراءِ مادهٔ ۵۸۲ به طرح اصلاحى آئين‌نامه ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۴۰ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.


ب- از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵:


مادهٔ ۳۳ - استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار به‌طور مطلق يا همراه با کلمات يا اجزاء ديگر از طرف اشخاص حقيقى يا حقوقى به‌عنوان نام تجارى به‌هر صورت و کيفيت ممنوع است.


اشخاصى که عبارت (بورس اوراق بهادار) را قبلاً به‌طور مطلق يا همراه با کلمات يا اجزاء ديگر به‌کار برده يا به ثبت رسانيده باشند مکلف هستند حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمايند. متخلفين از مقررات اين ماده به مجازات مقرر در بند الف مادهٔ (۲۴۹) قانون مجازات عمومي * محکوم خواهند شد.


* بند الف مادهٔ ۲۴۹ قانون مجازات عمومى - هرکس نسبت به علامت تجارتى ثبت‌شده در ايران عالماً مرتکب يکى از اعمال ذيل شود به حبس تأديبى از سه ماه الى سه سال و به جزاء نقدى از صد الى هزار تومان و يا به يکى از اين دو مجازات محکوم خواهد شد.


۱. هرکس علامت تجارتى غير را جعل يا با علم به مجعول بودن آن استعمال کند.


۲. هرکس علامت تجارتى غير را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اينکه در روى اوراق و يا اسناد يا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد يا در محصولات.


۳. هرکس محصولى به معرض فروش گذاشته و يا به فروش برساند که در روى آن محصولات علامت مجعول و يا علامتى باشد متعلق به غير که صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.


۴. هرکس علامت تجارتى غير را خواه با الحاق و خواه با کس و خواه با تغيير دادن قسمتى از خصوصيات آن تقليد کند به‌نحوى که مشترى عادى يعنى کسى که اطلاعات مخصوصه ندارد فريب بخورد و يا با علم به تقليدى بودن آن علامت را استعمال کند.


۵. هرکس محصولى را که داراى علامت مجعول يا تقليدى بوده يا داراى علامتى است که من غير حق استعمال شده است از ايران صادر و يا به مملکت وارد کند. در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم يا کارگر يا نماينده فعلى يا سابق صاحب علامت باشد يا کسى باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجارتى بوده است به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد. شروع به جرم‌هاى فوق مستلزم دوماه تا يک سال حبس تأديبى يا بيست تا دويست تومان جزاءِ نقدى خواهد بود.


ياد‌آور مى‌شود مادهٔ (۲۴۹) قانون مجازات عمومى با تصويب قانون مجازات اسلامى تعزيرات مصوب ۱۳۶۲ منسوخه و مادهٔ (۱۲۲) قانون تعزيرات ۱۳۶۲ جانشين آن گرديده قانون اخيرالذکر نيز با تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ منسوخه شده است. مادهٔ (۲۴۹) قانون مجازات عمومى و مادهٔ (۱۲۲) قانون تعزيرات ۱۳۶۲ ذيل مبحث دسيسه و تقلب در کسب و تجارت به تصويب رسيده بودند که اين مبحث در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ مسکوت مانده است. به‌هرحال ياد‌آور مى‌شود مجازات مقرر در بند الف مادهٔ (۲۴۹) قانون مجازات عمومى سه ماه الى سه سال حبس و جزاءِ نقدى از صد الى هزار تومان يا يکى از اين دو مجازات بوده است که رعايت مادهٔ ۱۴ قانون مجازات عمومى (۱۳۵۲) و بند ۲ مادهٔ (۳) قانون نحوه وصول برخى از در‌آمدهاى دولت مصوب ۱۳۷۳ و رأى وحدت رويه ۶۴۲ - ۹/۹/۱۳۷۸ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور الزامى است.