در مورد ثبت شرکت‌ها به قسمت ثبت شرکت‌ها، علائم و اختراعات مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود.

مادهٔ ۱۹۵

ثبت کليه شرکت‌هاى مذکور در اين قانون الزامى و تابع جميع مقررات قانونى ثبت شرکت‌ها است.

مادهٔ ۱۹۶

اسناد و نوشتجاتى که براى به ثبت رسانيدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه معين مى‌شود(۱) .


(۱ظامنامه راجع به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت در بخش شرکت‌ها در همين مجموعه درج شده است.

مادهٔ ۱۹۷

در ظرف ماه اول تشکيل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد(۱) .


(۱ظامنامه راجع به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت در بخش شرکت‌ها درج شده است.

مادهٔ ۱۹۸

اگر به‌علت عدم رعايت دستور دو مادهٔ فوق بطلان عمليات شرکت اعلام شد هيچ‌يک از شرکاء نمى‌توانند اين بطلان را در مقابل اشخاص ثالثى که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.

مادهٔ ۱۹۹

هرگاه شرکت در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ بايد به قسمى که در نظامنامه وزارت عدليه معين مى‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد(۱) .


(۱ظامنامه راجع به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت در بخش شرکت‌ها درج شده است.

مادهٔ ۲۰۰

در هر موقع که تصميماتى براى تغيير اساسنامه شرکت يا تمديد مدت شرکت زايد بر مدت مقرر يا انحلال شرکت (حتى در مواردى‌که انحلال به‌واسطه انقضاء مدت شرکت صورت مى‌گيرد) و تعيين کيفيت تفريغ حساب يا تبديل شرکاء يا خروج بعضى از آنها از شرکت يا تغيير اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم‌الرعايه است. همين ترتيب در موقع هر تصميمى که نسبت به مورد معين در مادهٔ ۷۹ اين قانون اتخاذ مى‌شود رعايت خواهد شد.

مادۀ ۲۰۱

در هرگونه اسناد و صورتحساب‌ها و اعلانات و نشريات و غيره که به‌طور خطى يا چاپى از طرف شرکت‌هاى مذکور در اين قانون به استثناء شرکت‌هاى تعاونى صادر مى‌شود سرمايه شرکت صريحاً بايد ذکر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتى که پرداخته شده نيز بايد صريحاً معين شود - شرکت متخلف به جزاء نقدى از دويست تا سه‌هزار ريال محکوم خواهد شد (در مورد حداقل جزاء نقدى به زيرنويس مادهٔ ۱۵ همين قانون مراجعه شود.).


تبصره:

شرکت‌هاى خارجى نيز که به‌وسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورتحساب‌ها و اعلانات و نشريات خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.