شرايط درخواست‌کننده

۱. اشخاص حقوقى (اعمّ از دولتي، نيمه‌دولتي، خصوصى)


۲. داشتن واحد توليدى


۳. داشتن پروانهٔ بهره‌بردارى


۴. داشتن شمارهٔ اقتصادى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست خريد محصول


۲. معرفى‌نامهٔ وزارت صنايع دربارۀ اجناس سهميه‌‌بندى شده

محل مراجعه

تهران: بالاتر از ميدان ونک، جنب خيابان شهيد والى‌نژاد، شمارهٔ ۱۳۳۹، شرکت بازرگانى پتروشيمى