متن تصويبنامه اولين قانون کار که مشتمل بر ۴۸ ماده و ۳۴ تبصره بود به‌شرح زير است:


شماره ۸۲۹۴/۵۴۴ ۶/۳/۱۳۲۵
وزارت بازرگانى و پيشه و هنر


هيئت وزيران در جلسه ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۲۵ برحسب پيشنهاد شوراى عالى کار و تائيد وزارت بازرگانى و پيشه و هنر طرح قانون کار مشتمل بر چهل و هشت ماده را که از تاريخ تصويب به‌طور آزمايشى به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد تصويب نمودند. طرح مزبور در آغاز دوره پانزدهم مجلس شوراى ملى تقديم مجلس خواهد شد.


از طرف نخست‌وزير


در تاريخ ۱۵/۴/۱۳۵۹، با تصويب شوراى انقلاب جمهورى‌اسلامى ايران، ”سازمان آموزش فنى و نيروى انساني“ به‌عنوان يک سازمان وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي، از ادغام صندوق کارآموزي، کانون‌هاى کارآموزى کشور، اداره کل آموزش فنى و حرفه‌اى و اداره کل مطالعات نيروى انسانى و اشتغال و اداره کل استخدام اتباع خارجى تشکيل شد. مصوبه شوراى انقلاب جمهورى‌اسلامى ايران، در زمينه تشکيل سازمان آموزش فنى و نيروى انسانى به‌شرح زير است:


- ماده واحده:

به وزارت کار و امور اجتماعى اجازه داده مى‌شود:


۱. اداره کل آموزش حرفه‌اي، مراکز تعليمات حرفه‌اي، صندوق کار‌آموزي، کانون‌هاى کار‌آموزى و واحدهاى مربوط به مطالعات نيروى انسانى و اشتغال خود را در سازمانى به‌نام ”سازمان آموزش فنى و نيروى انساني“ وابسته به وزارت کار و امور اجتماعى متمرکز نمايد.


۲. رئيس سازمان آموزش فنى و نيروى انسانى معاون وزير کار و امور اجتماعى خواهد بود.


۳. بودجه سازمان آموزش فنى و نيروى انسانى از محل کمک دولت و درآمد اختصاصى پيش‌بينى شده در مادهٔ ۱۴ قانون کارآموزى مصوب ۱۳۴۹، تأمين مى‌شود.


۴. اعتبار مصوب سازمان آموزش فنى و نيروى انسانى به استناد مواد يک و دو به‌عنوان کمک دولت ضمن مادهٔ ۱۶ بودجه سازمان مذکور منظور مى‌گردد.


۵. اعتبار واحدهاى سازمان آموزش فنى و نيروى انسانى در استان‌ها و شهرستان‌ها که از مراکز حواله مى‌شود توسط هيئت امناء همان استان و شهرستان هزينه خواهد شد.“.


۶. ترکيب و تشکيل هيئت امناء در استان‌ها و شهرستان‌ها بنا به پيشنهاد معاون وزير و رئيس سازمان آموزش فنى و نيروى انسانى و تصويب وزير کار و امور اجتماعى به‌عمل خواهد آمد.


شوراى انقلاب جمهورى‌اسلامى ايران


کانون‌‌هاى کار‌آموزى به‌منظور بازسازى و تربيت اخلاقى و ارائه آموزش‌هاى حرفه‌اى به افراد ولگرد، متکديان و اشخاصى که از راه اشتغال به مشاغل غيرمجاز امرار معاش مى‌کردند و افراد خانواده‌هاى نيازمند به‌وجود آمده بود. اين کانون‌ها قبل از الحاق به سازمان آموزش فنى و نيروى انساني، تحت نظارت وزارت کشور اداره مى‌شد.


متن تصويبنامه انتقال اين کانون‌ها به وزارت کار و امور اجتماعى به‌شرح زير است:


هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامى در جلسه مورخ ۱۵/۱/۱۳۵۸، بنا به پيشنهاد شماره ۴۳۰۵، مورخ ۱۵/۱/۱۳۵۸ وزير کار و امور اجتماعى تصويب نمودند:


۱. کانون‌هاى کار و آموزش کشور با اعتبارات و کارکنان و کليه دارائى‌ها از وزارت کشور منتزع و به وزارت کار و امور اجتماعى ملحق شود.


۲. کانون کار و آموزش کرج از تاريخ اين تصويبنامه به فاصله حداکثر يک هفته در اختيار وزارت کار و اموراجتماعى قرار داده شود.


۳. ساير کانون‌هاى کار و آموزش به‌تدريج و با اعلام آمادگى حداکثر در مدت ۶ ماه از تاريخ اين تصويبنامه به وزارت کار و امور اجتماعى منتقل خواهد شد.


مجموعه قوانين سال ۱۳۵۹، نشريه روزنامه رسمى کشور، وزارت دادگستري، صفحات ۳۸۲ و ۳۸۳.


اهداف و وظايف سازمان آموزش فنى و نيروى انسانى پس از تشکيل در آذرماه سال ۱۳۵۹ به‌شرح زير به تائيد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور رسيد:


۱. اهداف:

تأمين و تربيت نيروى انسانى متخصص، ماهر و نيمه‌ماهر مورد نياز صنايع و خدمات کشور و برنامه‌ريزى آموزشى و اشتغال نيروى انسانى براساس سياست‌هاى کلى دولت در بخش‌هاى کشاورزي، صنعت و خدمات.


۲. وظايف اساسى:

- تدوين برنامه‌هاى آموزشى و اشتغال نيروى انسانى در رابطه با برنامه‌هاى اقتصادى کشور


- پيش‌بينى نيازمندى‌هاى اتقصادى ملى به نيروى کار و تأمين آن از نظر تخصص و مهارت از طريق مطالعه طرح‌هاى عمرانى و آبادانى کشور


- مشارکت در مذاکرات مربوط به انعقاد قراردادهاى سرمايه‌گذارى جهت بررسى نيازها و تأمين نيروى انسانى طرح‌هاى مزبور و برنامه‌ريزى در رفع اين نيازها


- مطالعه و بررسى برنامه‌هاى سرمايه‌گذارى کشور در ايجاد و يا گسترش واحدهاى صنعتى و توليدى و تحولات آن از نظر کاربرد تکنولوژى جديد و اتوماسيون و تأثيراتى که در جذب نيروى کار خواهد داشت و ارائه پيشنهادات لازم


- مطالعه و بررسى نتايج آمارى جمعيت و صفات کيفى و کمى آن در مناطق مختلف کشور و برآورد ترکيب جمعيت آينده به تفکيک جمعيت فعال، غيرفعال و آماده به‌کار و برنامه‌ريزى‌هاى لازم در امر آموزش جهت اشتغال به‌منظور رفع نارسائى‌ها در ارتباط با برنامه‌هاى کلى دولت


- ارتباط با کليه مؤسسات آموزشى کشور به‌منظور اطلاع از کميت و کيفيت و بازده آموزشى اين مؤسسات و ايجاد هماهنگى در برنامه‌هاى آموزشى آنان به‌منظور انطباق با سياست اشتغال


- استفاده از امکانات فنى و سرمايه‌اى کشور اعم از دولتى يا خصوصى براى توسعه کارآموزى حرفه‌اى


- راهنمائى علمى و فنى و تشويق مديران صنايع در زمينه تأمين مراکز کارآموزى در جوار و يا نزديکى واحدهاى توليدى.