شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

۱. تحويل چک بانکى به مبلغ تعيين شده در وجه شرکت توليدکننده


۲. تصوير شناسنامهٔ خريدار


۳. نشانى خريدار

محل مراجعه

دفاتر نمايندگى مجاز فروش شرکت در تهران و شهرستان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. نمايندگى ذيربط


۲. مدير فروش شرکت


۳. مديرعامل شرکت


۴. مديرکل خودرو و موتور محرکه: تهران، خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانتري، وزارت صنايع


۵. ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار