مدارک مورد نياز

ارائهٔ پاکت نامه يا امانت دست‌خورده به مراجع رسيدگى‌کننده

محل مراجعه

تهران: منطقهٔ پستى مربوط


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل پست استان و ادارهٔ پست شهرستان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل پست منطقهٔ مربوط


۲. دفتر ارزشيابي، بازرسى و حمايت از مشترى شرکت پست

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارۀ کل پست استان و ادارهٔ پست شهرستان