شرايط درخواست‌کننده

شرايط خاصى ندارد

مدارک مورد نياز

۱. تماس با شمارهٔ تلفن ۱۷ و اعلام قطعى تلفن يا خرابى خط از نزديک‌ترين تلفن به پيش‌شمارهٔ تلفن مشترک


۲. مراجعه يا اعلام به امور تلفن شهرى شرکت مخابرات

محل مراجعه

تهران: نواحى تلفن شهرى يا امور تلفن شهري، واقع در بلوار کريمخان زند، روبروى خيابان قائم مقام فراهانى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل مخابرات استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ناحيهٔ تلفنى مربوط (نواحى ۲ تا ۸)


۲. امور تلفن شهرى شرکت مخابرات


۳. دفتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات شرکت مخابرات استان تهران، واقع در انتهاى شمالى بزرگراه کردستان، مجتمع مخابراتى شاهد

استان‌ها و شهرستان‌ها

شرکت سهامى مخابرات استان، ادارهٔ مخابرات شهرستان يا دفتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات استان