شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

ارائهٔ درخواست کتبى و تکميل برگ مربوط در امور مشترکان مرکز تلفن ذيربط يا دفتر بازرسى شرکت مخابرات توسط مالک تلفن

محل مراجعه

تهران: ناحيهٔ تلفنى يا مرکز تلفن مربوط به متقاضى


استان‌ها و شهرستان‌ها: شرکت سهامى مخابرات استان يا ادارهٔ مخابرات شهرستان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. مرکز تلفن واقع در محدودهٔ مشترک شاکى


۲. دفتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات شرکت مخابرات استان

استان‌ها و شهرستان‌ها

شرکت سهامى مخابرات استان يا ادارهٔ مخابرات شهرستان