شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

ارائهٔ مدارک لازم براى قبول وديعه يا اشتراک خط تلفن پس از اعلام در روزنامه‌ها به مراکز مخابراتيِ اعلام‌شده

محل مراجعه

تهران: نواحى يا مراکز مخابراتى که امکانات فنى دارند و از مشترکان جديد ثبت‌نام مى‌کنند


استان‌ها و شهرستان‌ها: شرکت سهامى مخابرات استان يا ادارهٔ مخابرات شهرستان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. مرکز تلفن يا ناحيهٔ مربوط


۲. شرکت سهامى مخابرات استان


۳. رئيس ادارهٔ مخابرات شهرستان


۴. دفتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات شرکت مخابرات استان