شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى مى‌توانند مشترک تمبر شوند.

مدارک مورد نياز

۱. تکميل برگ اشتراک تمبر در هر يک از واحدهاى پستى سراسر کشور


۲. واريز مبلغى به حساب مربوط، متناسب با ميزان تمبرى که انتخاب مى‌شود حداقل يک بلوک (۴ سرى)

محل مراجعه

تهران: مناطق پستى يا دفاتر پستى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل پست استان و ادارهٔ پست شهرستان و دفاتر پستى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل پست استان: ميدان رسالت، ابتداى خيابان نيروى دريايى


۲. منطقهٔ پست مربوط


۳. دفتر ارزشيابي، بازرسى و حمايت از مشترى شرکت پست جمهورى اسلامى ايران، مستقر در طبقهٔ ششم ساختمان شمارهٔ ۳ وزارت پست و تلگراف و تلفن، واقع در تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان


۴. ادارهٔ کل منهدسى عمليات پستى (در مورد شکايات مرتبط با کيفيت خدمات پستي) مستقر در طبقهٔ دوم ساختمان حوزهٔ معاونت فنى پست، واقع در تهران، خيابان شريعتي، بالاتر از چهارراه شهيد قدوسى (قصر) خيابان هويزه، پلاک ۳