شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

۱. برگ درخواست پروانهٔ کار ايستگاه در دو نسخه


۲. برگ مشخصات فنى در دو نسخه


۳. نقشهٔ محل نصب دستگاه‌هاى بى‌سيم ثابت


۴. تأييد سازمان هواپيمايى کشورى (تنها براى دستگاه متحرک هوايى)


۵. تأييد سازمان بنادر و کشتيرانى (تنها براى دستگاه متحرک دريايى)


۶. تعهدنامهٔ کتبى در مورد پرداخت حق استفاده از بى‌سيم اختصاصى

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل ارتباطات راديويي، واقع در خيابان شريعتي، خيابان هويزهٔ شرقي، خيابان سهند، شمارهٔ ۱۵

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل ارتباطات راديويى


۲. معاونت امور بين‌الملل وزارتخانه