شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى پس از ارائهٔ مدارک زير مى‌توانند متقاضى صندوق پستى شوند.

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى همره با نشانى محل استقرار


۲. آگهى روزنامهٔ رسمى و اساسنامهٔ شرکت (براى اشخاص حقوقى)


۳. ارائهٔ مهر شرکت (براى اشخاص حقوقى)


۴. ارائهٔ تصوير شناسنامه، درخواست کتبى و دو قطعه عکس و پرداخت هزينه‌هاى لازم (براى اشخاص حقيقى)

محل مراجعه

تهران: مناطق هشت‌گانهٔ پستى در شهر تهران و شهرهاى استان تهران


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل پست استان، ادارهٔ پست شهرستان و دفاتر پستى که صندوق شخصى دارند.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. منطقهٔ پستى مربوط


۲. ادارهٔ کل پست استان تهران، واقع در ميدان رسالت، خيابان نيروى دريايى


۳. دفتر ارزشيابي، بازرسى و حمايت از مشترى شرکت پست

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ کل پست استان و ادارهٔ پست شهرستان