خدمات شرکت در حال حاضر

۱. حساب اندوختهٔ پست بانک


۲. ارسال حواله‌هاى عادى


۳. قبول و وصول چک شهرى و بين‌شهرى


۴. ثبت‌نام تلفن و دريافت اقساط آن


۵. انجام خدمات مالى از جمله:


- ثبت‌نام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى


- خدمات خودرويى


- بيمهٔ همگانى


- پرداخت حقوق مستمرى‌بگيران و شاغلان در محل سکونت يا کار


- تعويض دفترچهٔ خدمات درمانى


- مشارکت در سرمايه‌گذارى


خدمات مذکور عموماٌ در شعب پست بانک مستقر در واحدهاى پستى به مشترى ارائه مى‌شود.