شرايط درخواست‌کننده

۱. کليهٔ اشخاص حقيقى


۲. شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهاى مختلف


۳. داشتن يک خط تلفن، يک دستگاه رايانه و مردم براى استفاده از اطلاعات شبکه

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى


۲. تکميل برگهٔ مربوط


۳. پرداخت هزينه‌هاى لازم

محل مراجعه

تهران: مجتمع مخابراتى شاهد، امور ارتباطات ديتا، واحد بازرگانى


شهرستان‌ها و استان‌ها: شرکت سهامى مخابرات استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. مجتمع مخابراتى شاهد، مديريت امور ارتباطات ديتا


۲. دفاتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات وزارتخانه، شرکت مخابرات ايران يا شرکت‌هاى مخابرات استان‌ها حسب مورد