شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى که يک خط تلفن، يک دستگاه رايانه و يک دستگاه مردم در اختيار دارند و مشترک شبکهٔ ديتا هستند.

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى


۲. تکميل برگهٔ مربوط


۳. پرداخت هزينه‌هاى لازم

محل مراجعه

تهران: مجتمع مخابراتى شاهد،مور ارتباطات ديتا،احد بازرگانى


شهرستان‌ها و استان‌ها: شرکت سهامى مخابرات استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. مجتمع مخابراتى شاهد، مديريت امور ارتباطات ديتا


۲. دفاتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات وزارتخانه، شرکت مخابرات ايران يا شرکت‌هاى مخابرات استان‌ها حسب مورد