شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ شرکت‌هاى معتبر

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى از مرکز خدمات هوايى پيام


۲. معرفى نمايندهٔ تام‌الاختيار از شرکت متقاضى


۳. مشخص کردن نوع خدمات فرودگاهى


۴. انعقاد قرارداد

محل مراجعه

تهران: مرکز خدمات هوايى


کرج: انتهاى بلوار مهرشهر، فرودگاه پيام

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: مرکز خدمات هوايى پيام