شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ وزارت‌خانه‌ها يا استاندارى‌ها

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى به مرکز خدمات هوايى پيام


۲. اعلام نشانى محل اجراى مأموريت


۳. مشخص کردن نوع خدمت مورد نياز (هواپيمايى يا هليکوپترى)

محل مراجعه

تهران: معاونت بازرگانى مرکز خدمات هوايى، واقع در خيابان شريعتى، خيابان توپچى، شمارهٔ ۳

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت بازرگانى مرکز خدمات هوايى


۲. قائم مقام مرکز فوق


۳. دفتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات وزارتخانه