شرايط لازم و مدارک مورد نياز براى اشخاص حقيقى

۱. کارت شناسايى معتبر


۲. تصوير صفحهٔ اول شناسنامه (چنانچه نام خانوادگى متقاضى تغيير کرده باشد، تصوير صفحهٔ آخر شناسنامه)


۳. دو قطعه عکس (براى افراد بى‌سواد)

شرايط لازم و مدارک مورد نياز براى اشخاص حقوقى

۱. اساسنامهٔ شرکت


۲. شراکت‌نامه


۳. آگهى تأسيس (در روزنامهٔ رسمى کشور)


۴. آخرين صورتجلسهٔ مجمع عمومى شرکت مبنى بر انتخاب مديران

شرايط لازم و مدارک مورد نياز براى افتتاح حساب توسط غيرصاحب حساب

۱. وکيل: شناسنامه، اصل وکالت‌نامه همراه با تصوير آن


۲. قيم يا وصي: شناسنامهٔ وصى يا قيم، شناسنامهٔ صاحب حساب، وصيت‌نامه، قيم‌نامه

محل مراجعه

تهران: مناطق هشت‌گانهٔ پست بانک شهر تهران و شهرستان‌هاى تابعهٔ استان تهران


ساير استان‌ها: پست بانک مرکز استان و شهرستان‌هاى تابعه