شرايط درخواست‌کننده و مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ نامه از دانشگاه محل تحصيل متضمن: مشخصات فردى و دانشجويي، علت خروج از کشور، تاريخ رفت و برگشت


۲. در صورت شرکت در کنفرانس‌ها و سمينارها، ارائهٔ تأييد معاونت پژوهشى وزارت متبوع


۳. اخذ وثيقه به ميزان تحصيلات دانشجو براى بهره‌مندى از آموزش رايگان


۴. معرفى به نظام وظيفه براى اخذ گذرنامه


۵. ارائهٔ نامه از دانشگاه محل تحصيل در صورت خروج از کشور


۶. ارائهٔ نامه از دانشگاه براى انصراف از تحصيل

محل مراجعه

معاونت امور دانشجويي، ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت امور دانشجويى، فرهنگى، حقوقى و مجلس


۲. ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل