شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن مسائل و مشکلات خانوادگي، اقتصادي، اجتماعى و ... با ارائهٔ مدارک مستدل


۲. داشتن بيمارى روحى و روانى که مورد تأييد پزشک و کميسيون پزشکى وزارت متبوع باشد.


۳. رزمندگان، جانبازان، آزادگان، خانواده‌هاى شهدا


۴. ارجاع شدن تعيين وضع تحصيلى دانشجو به کميسيون از سوى دانشگاه، معاونت دانشجويى و مديرکل امور دانشجويان داخل

مدارک مورد نياز

۱. مدارک پزشکى معتبر براى دانشجويانى که بيمارى روحى داشته‌اند.


۲. مدارک مستدل براى دانشجويانى که مشکلات خانوادگى (از جمله : طلاق يا کفالت خانواده يا ...) داشته‌اند.


۳. گزارش وضع تحصيلى دانشجو که از طرف دانشگاه ارسال شده است به همراه درخواست دانشجو

محل مراجعه

تهران: خيابان ولى‌عصر، خيابان آبشار، ساختمان شمارهٔ ۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، معاونت دانشجويى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت


تهران: معاونت دانشجويى


توجه: مشکل هر دانشجو فقط يک بار در کميسيون قابل بررسى است و رأى کميسيون قابل تجديدنظر نيست، مگر آنکه دانشگاه در گزارش وضع تحصيلى دانشجو اشتباه کرده باشد.