مراحل انجام کار

۱. کليهٔ نامه‌هاى سازمان‌ها به اين دبيرخانه ارسال و از طريق آن به مديران ذيربط ارجاع مى‌شود.


۲. شمارهٔ نامه‌ها براى پيگيرى ارباب رجوع با تلفن اعلام مى‌شود.


۳. وقت ملاقات از دبيرخانه تعيين مى‌شود.

مدارک مورد نياز

اصل نامه با سوابق مربوط از ارباب رجوع گرفته مى‌شود.

محل مراجعه

تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، طبقهٔ پنجم، اتاق ۵۰۷

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت‌هاى متبوع و سازمان‌ها


۲. رؤساى دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاى سراسر کشور


۳. سازمان‌هاى وابسته

استان‌ها و شهرستان‌ها

رؤساى دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها