شرايط درخواست‌کننده

۱. دانشجويان گروه آموزش پزشکى که ورودى سال تحصيلى ۷۴-۷۳ و ۷۵-۷۴ باشند انتقالشان ممنوع است ولى جابه‌جايى يا ميهمانى آنان در صورت موافقت شوراى انتقال دانشگاه‌هاى مبدأ و مقصد بلامانع خواهد بود.


۲. دانشجويان زير در اولويت قرار دارند:


- متأهل


- فرزند شاهد


- جانباز انقلاب


- معلول


- داراى حکم سرپرستى بستگان


- داراى بيمارى صعب‌العلاج

مدارک مورد نياز

۱. موافقت دانشگاه مبدأ


۲. مدارک داّل بر مشکلات فوق


توجه: مدارک لازم همراه با موافقت دانشگاه‌هاى مبدأ و مقصد براى طرح در شوراى انتقال دانشگاه مقصد در مردادماه هر سال ارسال مى‌شود.


محل مراجعه

تهران: دانشگاه‌هاى تهران، شهيد بهشتى و ايران


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه‌هاى مستقر در هر استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت امور دانشجويى، فرهنگى، حقوقى و مجلس


۲. ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل