شرايط درخواست‌کننده

۱. دانشجوى در حال تحصيل رشتهٔ پزشکى يا پيراپزشکى باشد.


۲. متأهل باشد.


۳. از تاريخ ازدواج او بيش از دو سال سپرى نشده باشد.

مدارک مورد نياز

۱. معرفى‌نامهٔ معتبر از دانشگاه محل تحصيل


۲. اصل عقدنامهٔ رسمى

محل مراجعه

تهران: دانشجوى غيربومي، مستقيماً به دانشگاه محل اقامت دائمى والدين وى معرفى مى‌شود و دانشجوى غيربومى از دانشگاه به بانک‌هاى عامل پرداخت‌کنندهٔ وام ازدواج معرفى مى‌شود.


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشجويان بومى و غيربومى از دانشگاه به اداره تسهيلات رفاهى تهران معرفى مى‌شوند.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت امور دانشجويى


۲. صندوق رفاه دانشجويان، واقع در خيابان ايرانشهر شمالي، خيابان بهشهر، صندوق پستى ۱۳۱۳/۱۵۸۱۵

استان‌ها و شهرستان‌ها

۱. دفتر رئيس دانشگاه / دانشکدهٔ علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى محل تحصيل


۲. معاونت دانشجويى - فرهنگى دانشگاه / دانشکدهٔ مذکور