شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن مسائل و مشکلات روحي، رواني، اقتصادى و آموزشى


۲. ارجاع شده از طريق ادارهٔ مشاوره و راهنمايى دانشگاه


۳. درخواست شخصى فرد دانشجو از طريق دانشکده يا دانشگاه

مدارک مورد نياز

۱. نظر پزشک معالج يا ادارهٔ مشاوره و راهنمايى


۲. نظر کميسيون موارد خاص

محل مراجعه

تهران: معاونت امور دانشجويي، فرهنگي، حقوق و مجلس


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه‌هاى محل تحصيل