شرايط درخواست‌کننده

۱. ادامهٔ تحصيل متقاضى در رشتهٔ قبلى از نظر مقررات آموزشى بلامانع باشد.


۲. حداقل ۶/۱ کل واحدهاى دوره را با حداقل ميانگين نمرهٔ ۱۲ گذرانده باشد.


۳. دارا بودن حدنصاب نمرهٔ آزمون رشتهٔ مورد تقاضا در دانشگاه مقصد


۴. درخواست تغيير رشته در مقاطع هم سطح يا از مقاطع بالا به پايين


۵. تغيير رشتهٔ دانشجويان دورهٔ کارشناسى ناپيوسته مجاز نيست.

مدارک مورد نياز

۱. درخواست شخصى دانشجو با ذکر مشخصات رشتهٔ تحصيلى و رشتهٔ مورد تقاضا


۲. چنانچه تغيير گروه آزمايشى ملاک باشد، ارائهٔ نامه‌اى مبنى بر استعلام از وزارت فرهنگ و آموزش عالى (ادارهٔ کل دانشجويان داخل)

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل دانشجويان داخل


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه‌هاى مبدأ و مقصد

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت امور دانشجويى، فرهنگى، حقوقى و مجلس


۲. ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل