شرايط درخواست‌کننده

۱. بيمه‌شده‌اى که بيمار شده است و طبق تجويز پزشک در بيمارستان بسترى يا به طور سرپايى مداوا مى‌شود.


۲. بيمه شده بايد روز قبل از بيمارى مشغول کار بوده، ارتباط او با کارفرما قطع نشده باشد.

مدارک مورد نياز

برگ تجويز استراحت پزشکى که به تأييد يکى از مراکز درمانى مورد اعتماد رسيده باشد.

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم