شرايط درخواست‌کننده

۱. هرگاه بيمه‌شده براى معالجه به شهر ديگرى اعزام شود و درمان وى به صورت سرپايى باشد، مبلغى معادل غرامت دستمزد روزانه بابت هزينهٔ هر روز اقامت توسط سازمان (واحد فنى شعب) به وى پرداخت مى‌شود.


۲. در صورتى که طبق نظر پزشک بيمار احتياج به همراه داشته باشد معادل ۵۰ درصد حقوق بيمه شده به همراه بيمار، تحت عنوان هزينهٔ همراه بيمار توسط سازمان پرداخت مى‌گردد.

مدارک مورد نياز

گواهى پزشک معالج مبتنى بر لزوم اعزام و تعيين نوع وسيلهٔ نقليه

محل مراجعه

تهران: شعبهٔ مربوط، واحد فنى امور بيمه‌شدگان


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط، واحد فنى امور بيمه‌شدگان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: شعبهٔ مربوط


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط