شرايط درخواست‌کننده

۱. افرادى که به عللى غير از علل مندرج در قانون از رديف بيمه‌شدگان خارج شده يا مى‌شوند و اشتغال به کار ندارند در صورتى که حداقل داراى ۳۶۰ روز سابقهٔ پرداخت حق بيمه از شهريور ۱۳۳۴ به بعد با نرخ کامل (بازنشستگي، فوت، از کار افتادگي) باشند، در صورت تمايل مى‌توانند سوابق خود را با ارائهٔ درخواست و عقد قرارداد به طور اختيارى نزد سازمان ادامه دهند.


۲. افرادى که قبلاً نزد سازمان داراى سابقهٔ فوق بوده‌اند و بعد از آن از شمول قانون تأمين اجتماعى خارج و مشمول قانون خاص ديگرى شده‌اند به اعتبار سابقهٔ قبلى نمى‌توانند بيمهٔ اختيارى شوند.


۳. کسانى که به استناد تبصرهٔ يک مادهٔ ۷۴ قانون استخدام کشورى بازخريد شده‌اند در صورتى که کسورات خود را به سازمان منتقل و مابه‌التفاوت مربوط را پرداخت کنند مى‌توانند بيمهٔ اختيارى شوند.


۴. بيمه شدگان مشاغل آزاد که بر مبناى نرخ کامل خود را بيمه کرده‌اند در صورتى که فاقد شغل شوند مى‌توانند درخواست بيمهٔ اختيارى کنند.


۵. حق بيمه‌اى که از متقاضيان وصول مى‌گردد بر مبناى ميانگين آخرين دستمزد مشمول کسر حق بيمه در آخرين ۳۶۰ روز و نرخ مورد درخواست خواهد بود.

مدارک مورد نياز

۱. متقاضى بايد با مشخص کردن آخرين کار خود تقاضاى کتبى‌اش را به دفتر واحد اجرايى تسليم و ثبت کند.


۲. درج نشانى دقيق محل سکونت متقاضى


۳. در صورتى که متقاضى خواهان نرخ کامل باشد بايد مدارک لازم را براى معرفى به مراکز درمانى تسليم مسئول ذيربط کند.

محل مراجعه

۱. آخرين شعبهٔ دريافت‌کنندهٔ حق بيمه


۲. شعبه‌اى که محل سکونت متقاضى در آن واقع شده است.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. رئيس واحد اجرايى مربوط


۲. ادارهٔ کل استان مربوط