شرايط درخواست‌کننده

حوادث ناشى از کار حوادثى است که در حين انجام وظيفه و به سبب آن براى بيمه‌شده اتفاق مى‌‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتى است که بيمه‌شده در کارگاه يا مؤسسات وابسته با ساختمان‌ها و محوطه‌ٔ آن مشغول کار باشد يا به دستور کارفرما در خارج از محوطهٔ کارگاه عهده‌دار انجام مأموريتى باشد.


اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان يا براى معالجات درمانى و توانبخشى و اوقات رفت و برگشت بيمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مى‌گردد، مشروط به اينکه حادثه در زمان عادى رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثى که براى بيمه‌شده در حين اقدام براى نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مى‌افتد حوادث ناشى از کار محسوب مى‌شود.

مدارک مورد نياز

۱. کارفرما موظف است به محض وقوع حادثه مراتب را با ذکر جزئيات در برگ گزارش حادثه درج کندو ظرف ۴۸ ساعت به شعبهٔ حوزهٔ عمل کارگاه ارسال نمايد تا نسبت به مداواى بيمه‌شدهٔ حادثه‌ديده اقدام لازم انجام شود.


۲. گزارش بازرس کار وزارت کار و امور اجتماعى دربارهٔ تعيين مقصر حادثه براى اجراى مادهٔ ۶۶ قانون تأمين اجتماعى


۳. گزارش بازرس فني، گزارش مقامات انتظامى و گزارش بيمارستان در صورت وقوع حادثه در خارج از کارگاه


۴. رأى کميسيون پزشکى موضوع مادهٔ ۹۱

محل مراجعه

تهران: شعبهٔ مربوط، واحد فنى


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط، واحد فنى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: شعبهٔ مربوط


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط