شرايط درخواست‌کننده

۱. زنان بيمه شده، در صورتى که ظرف يک سال قبل از زايمان سابقهٔ پرداخت حق بيمهٔ ۶۰ روز را داشته باشند.


۲. در شروع استراحت ارتباط کارى بيمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.


توجه: کمک باردارى حداکثر براى ۳ فرزند پرداخت مى‌شود.

مدارک مورد نياز

۱. برگ گواهى استراحت دوران قبل و بعد از زايمان که توسط پزشک صادر مى‌شود و به تأييد پزشک معتمد رسيده باشد.


۲. دفترچهٔ خدمات درمانى بيمه شده

محل مراجعه

تهران: بانک رفاه کارگران، واحد امور بيمه‌شدگان


شهرستان‌ها: بانک رفاه کارگران، واحد امور بيمه‌شدگان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ساختمان مرکزى سازمان تأمين اجتماعي، ادارهٔ کل سرمايه‌گذارى و مطالعات اقتصادى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل تأمين اجتماعى