شرايط درخواست‌کننده

پروتز و اورتز به بيمه‌شدگان، بازنشستگان، از کارافتادگان، مقررى‌بگيران بيمهٔ بيکارى و خانوادهٔ آنان عرضه مى‌شود.

مدارک مورد نياز

۱. گواهى پزشک معالج و تأييد پزشک معتمد سازمان


۲. اصل فاکتور خريد پروتز و اورتز مربوط


۳. دفترچهٔ بيمهٔ فرد بيمه‌شده يا دفترچهٔ بيمهٔ فرد وابسته

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم