شرايط درخواست‌کننده

بيمه‌شده‌اى که در اثر حادثهٔ ناشى از کار توسط کميسيون‌هاى پزشکى از کارافتادهٔ کامل شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه، استحقاق دريافت مستمرى از کارافتادگى کاملِ ناشى از کار را خواهد داشت.

مدارک مورد نياز

۱. اصل يا تصوير گزارش حادثه که ثبت دفتر واحد شده باشد.


۲. گزارش بررسى حادثه توسط بازرس شعبه که به تأييد مسئول فنى رسيده باشد و صريحاً در مورد ناشى از کار بودن حادثه اظهار نظر کرده باشد.


۳. گزارش و صورتجلسهٔ کميسيون‌هاى پزشکى مبنى بر از کارافتادگى کامل بيمه شدهٔ ناشى از کار


۴. گزارش‌هاى نيروى انتظامى در مورد چگونگى وقوع حادثه و نقشهٔ تصادف (در صورت موجود بودن)


۵. گزارش بازرس وزارت کار و امور اجتماعى دربارهٔ تعيين مقصر حادثه براى اجراى مادهٔ ۶۶ قانون تأمين اجتماعى

محل مراجعه

تهران: شعبهٔ مربوط، واحد فنى


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط، واحد فنى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: شعبهٔ مربوط


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط