شرايط درخواست‌کننده

بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعى که براى درمان بايد به خارج از کشور اعزام شوند.

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ اصل مدارک درمانى که به تأييد سفارت جمهورى اسلامى ايران در خارج از کشور و همچنين شوراى عالى پزشکى رسيده باشد.


۲. ارائهٔ تصفيه حساب در ارتباط با ارز درمانى دريافت شده توسط بيمار


۳. تصوير دفترچهٔ درمانى معتبر در زمان بسترى بودن و همراه داشتن اصل دفترچه

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم