شرايط درخواست‌کننده

بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعى که در مراکز غير طرف قرارداد سازمان بسترى و درمان مى‌شوند.

مدارک مورد نياز

۱. گواهى پزشک معالج مبتنى بر نوع عمل جراحى و حق‌العمل دريافت شده؛ در مورد ساير انواع درمان، تعداد ويزيت‌هاى انجام شده


۲. گواهى متخصص بيهوشى مبتنى بر مدت بيهوشى بيمار


۳. اصل ريز آزمايش‌هاى راديوگرافي، داروى مصرف شده و ... که به تأييد مرکز درمانى رسيده باشد.


۴. اصل جواب خدماتى نظير سى تى اسکن، آندوسکوپي، آنژيوگرافى و ...


۵. تصوير دفترچهٔ درمانى معتبر در زمان بسترى بودن و همراه داشتن اصل دفترچهٔ بيمه‌شده و بيمه‌کننده


۶. اصل صورتحساب بيمارستان و پزشکان که به تأييد بيمارستان رسيده باشد.

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم