شرايط درخواست‌کننده

بيمه‌شده‌اى که در اثر حادثهٔ ناشى از کار بين ۱۰ تا ۳۳ درصد توانايى کار خود را از دست داده باشد.

مدارک مورد نياز

۱. يک نسخه از اصل يا تصوير گزارش حادث که از طرف کارفرما تکميل مى‌شود و در دفتر واحد ثبت شده باشد.


۲. گزارش بررسى حادثه که توسط بازرس فنى شعبه تهيه مى‌شود. به تأييد مسئول فنى رسيده باشد و حادثه ناشى از کار باشد.


۳. چنانچه بازرس کار و مقامات انتظامى هم در جريان وقوع حادثه قرار گرفته باشند، اخذ و ارسال يک نسخه از گزارش بازرس کار يا صورتجلسهٔ مقامات انتظامى (پليس، ژاندارمري) دربارهٔ چگونگى حادثه يا نظر کاردان فنى (نقشهٔ تصادف) دربارهٔ وسائل نقليه ضرورى است.


۴. نظريهٔ پزشک قانونى دربارهٔ بيمه شدهٔ مصدوم


۵. گزارش بازرس کار وزارت کار و امور اجتماعى دربارهٔ تعيين مقصر حادثه براى اجراى مادهٔ ۶۶ قانون تأمين اجتماعي

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم