شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن حداقل ۵ سال سابقهٔ پرداخت حق بيمه


۲. در شرايط مساوي، داشتن همسر و فرزند موجب اولويت است.


۳. سابقهٔ پرداخت و مبلغ سپرده نزد بانک در تعيين نوبت پرداخت منظور مى‌شود.

مدارک مورد نياز

۱. افتتاح حساب و واريز مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ريال در بانک رفاه کارگران (نزديک‌ترين شعبه)


۲. داشتن عائله تحت تکفل (از نظر کسب امتياز)


۳. اصل و تصوير شناسنامهٔ متقاضى

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: بانک رفاه کارگران

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ساختمان مرکزى سازمان تأمين اجتماعي، ادارهٔ کل سرمايه‌گذارى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل و شعب تأمين اجتماعى