شرايط درخواست‌کننده

۱. بيمه شده حداقل سابقهٔ پرداخت حق بيمهٔ ۷۲۰ روز کار را داشته باشد.


۲. سن فرزندان او ۱۸ سال کمتر باشد، يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند يا در اثر بيمارى يا نقص عضو (طبق گواهى کميسيون‌هاى پزشکى) قادر به کار نباشند.

مدارک مورد نياز

پرداخت کمک عائله‌مندى به عهدهٔ کارفرماست. سازمان تأمين اجتماعى بجز در مورد کارکنان خود هيچ‌گونه تعهدى نسبت به پرداخت کمک عائله‌مندى به بيمه‌شدگان را ندارد و صرفاً مدت ۷۲۰ روز سابقهٔ پرداخت حق بيمه را براى کارفرما گواهى مى‌کند.

محل مراجعه

تهران: شعبهٔ مربوط، واحد فنى


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط، واحد فنى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان تهران


شهرستان‌ها: ادارات کار و امور اجتماعى