شرايط درخواست‌کننده

۱. شرکت‌هاى تعاونى مسکن


۲. داشتن حداقل ۲ سال سابقهٔ پرداخت حق بيمه


۳. داشتن سند مالکيت شش دانگ قطعى يا برگ واگذارى زمين از سازمان زمين شهرى همراه با صورتجلسهٔ تفکيک آن


۴. داشتن پروانه ساختمان از شهردارى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست تسهيلات مالى توسط شرکت تعاونى


۲. تصوير اساسنامهٔ مصوّبِ مصدّق شرکت تعاونى مُهر شده توسط مراجع قانونى (وزارت تعاون)


۳. آگهى ثبت شرکت در روزنامهٔ رسمى کشور


۴. آگهى آخرين تغييرات اساسنامه


۵. تصوير اسناد مالکيت قطعى شش دانگ (دفترچه‌اي) يا برگ واگذارى از طرف سازمان زمين شهرى به انضمام صورتمجلس تفکيک زمين و اسامى اعضاى شرکت تعاونى که به تأييد سازمان زمين شهرى رسيده باشد.


۶. نقشهٔ محل


۷. نقشه‌هاى ساختمانى که به تأييد شهردارى رسيده باشد.


۸. پروانهٔ ساختمانى از شهردارى محل که شمارهٔ کل قطعات و متراژ در آن قيد شده باشد.


۹. پرداخت حداقل ۱۵ درصد هزينهٔ کل طرح در واحدها


۱۰. جدول زمان‌بندى پيشرفت عمليات ساختمانى


۱۱. تعهد کسر اقساط از حسابدارى

محل مراجعه

بانک رفاه کارگران

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: سازمان تأمين اجتماعي، ادارهٔ کل سرمايه‌گذارى و مطالعات اقتصادى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل تأمين اجتماعى