شرايط درخواست‌کننده

داشتن صورت هزينهٔ نسخه‌هاى دارويى گران‌قيمت که از طريق هلال‌احمر تأمين مى‌شود و توسط بيمه‌شدگان تهيه مى‌گردد.

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ اصل نسخهٔ تجويز شده توسط پزشک معالج


۲. ارائهٔ اصل رسيد هزينه با مهر هلال احمر


۳. تصوير صفحهٔ اول دفترچهٔ بيمه‌شده و بيمه‌کننده که در زمان استفاده معتبر باشد.

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم