شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن نسخهٔ دارويى بيش از ۳۰،۰۰۰ ريال در تهران و استان‌هاى درجهٔ ۱ و ۲ (سهم سازمان)


۲. داشتن نسخه‌هاى دارويى بيش از ۲۵،۰۰۰ ريال در استان‌هاى درجهٔ ۳ و ۴

مدارک مورد نياز

ارائه اصل نسخه به واحد دارويى دفتر اسناد پزشکى قبل از مراجعه به داروخانه

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم