مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى متضمن مشخصات کامل پزشک و نشانى مطب و ساعت کار آن


۲. تصوير آخرين مدرک تحصيلى


۳. تصوير کارت نظام پزشکى


۴. تصوير پروانهٔ مطب


۵. نمونهٔ خط و امضاى پزشک و اعلام شمارهٔ حساب بانکى در بانک رفاه کارگران


۶. تصوير سند مالکيت مطب يا اجاره‌نامه

محل مراجعه

دفاتر اسناد پزشکى استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم