شرايط درخواست‌کننده

بازماندگان يا بازماندهٔ بلافصل و واجد شرايط بيمه‌شده‌اى که در اثر حادثهٔ ناشى از کار فوت شده باشد.

مدارک مورد نياز

۱. گزارش حادثه که در دفتر واحد ثبت شده باشد (توسط کارفرما تکميل مى‌شود.)


۲. گزارش بررسى حادثه که به تأييد بازرس فنى واحد رسيده، در آن صريحاً دربارهٔ ناشى از کار بودن حادثه اعلام‌نظر شده باشد.


۳. چنانچه بازرس کار و مقامات انتظامى هم در جريان وقوع حادثه قرار گرفته‌اند، نسخه‌اى از گزارش بازرس کار و صورتجلسهٔ مقامات انتظامى (پليس و ژاندارمري) دربارهٔ چگونگى وقوع حادثه، براى کاردان فنى نقشهٔ تصادف با وسائل نقليه، نظريهٔ پزشکى قانونى دربارهٔ علت فوت


۴. رونوشت برگ خلاصهٔ مرگ که توسط ادارهٔ ثبت احوال صادر مى‌شود.


۵. اصل و تصوير قبالهٔ رسمى ازدواج و گواهى حصر وراثت که ظرف نه ماه از تاريخ فوت بايد به شعبه تسليم شود.


۶. تصوير شناسنامهٔ همسر و فرزندان واجد شرايط که برابر اصل شده باشد.


۷. تصوير قيم‌نامه


۸. گواهى اشتغال به تحصيل فرزندان ذکور که سنّشان بيش از ۱۸ سال تمام است. اين گواهى بايد به تأييد مقامات مسئول برسد.


۹. اصل نظريهٔ کميسيون پزشکى در صورت دارا بودن فرزندان عليل و از کارافتادهٔ بيمه‌شده


۱۰. در مورد فرزندان بيمه‌شدهٔ زن، ارسال گواهى فوت پدر فرزندان (همسر بيمه‌شدهٔ متوفي) يا مدارک از کارافتادگى وى و عدم دريافت مستمرى


۱۱. در مورد پدر و مادر واجد شرايط، تصوير شناسنامه و استشهاد محلى و گزارش بازرس شعبه که به تأييد فنّى رسيده باشد در مورد تحت تکفل بودن ايشان و تأمين مخارجشان توسط بيمه‌شده در زمان حياتش


۱۲. چنانچه سن پدر و مادر به حدنصاب مقرر در قانون نرسيده و از کار افتادهٔ کامل باشند، ارسال عين نظريهٔ کميسيون پزشکى داّل بر از کارافتادگى کامل آنان. البته در مورد مشمولان قانون بيمهٔ اجبارى کارگران ساختمانى تصوير فيش پرداخت حق بيمه و پروانهٔ ساختمان هم ضرورى است.


۱۳. چنانچه متوفى فرزند يا فرزندان اناث داشته باشد تکميل فرم تعهد مبتنى بر عدم تمکّن مالى و نداشتن شوهر و شغل براى آنان الزامى است.

محل مراجعه

واحد امور بيمه‌شدگان نزديک محل کار بيمه‌شدهٔ متوفى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

شعبهٔ تأمين اجتماعى محل


ادارهٔ کل استان مربوط