شرايط درخواست‌کننده

بازماندگان:


۱. بيمه‌شدهٔ متوفى که بازنشسته بوده است.


۲. بيمه‌شدهٔ متوفى از کارافتادهٔ کامل و مستمرى بگير بوده است.


۳. بيمه‌شدهٔ متوفى که در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمهٔ يک سال کار را در آخرين سال حيات پرداخته باشد.

مدارک مورد نياز

۱. رونوشت برگ خلاصهٔ مرگ که توسط ادارهٔ ثبت احوال صادر مى‌شود.


۲. تصوير قبالهٔ رسمى ازدواج


۳. تصوير شناسنامهٔ همسر و فرزندان واجد شرايط


۴. تصوير قيّم‌نامه (در صورت نياز)


۵. گواهى اشتغال به تحصيل فرزندان که سن آنها بيش از ۱۸ سال تمام است. گواهى مزبور بايد به تأييد مقامات مسئول برسد.


۶. چنانچه متوفى فرزندان عليل يا از کارافتاده داشته باشد، عين نظريهٔ کميسيون پزشکى در مورد فرزندان عليل و از کار‌افتادهٔ داشته باشد، عين نظريهٔ کميسيون پزشکى در مورد فرزندان عليل و از کارافتادهٔ بيمه شده و متن رأى آن که با توجه به بخشنامهٔ ۴۴۱ فنى تنظيم شده باشد. در مورد فرزندان بيمه شدهٔ زن ارسال گواهى فوت پدر فرزندان (همسر بيمه‌شده) يا مدارک از کارافتادگى وى و عدم دريافت مستمرى ضرورى است.


۷. چنانچه پدر و مادر بيمه شدهٔ متوفى هم مشمول دريافت مستمرى بازماندگى شوند يا واجد شرايط بند ۳ مواد ۸۱ و ۸۲ قانون باشند مدارک ذيل الزامى است:


رونوشت شناسنامه، استشهاد محلى و گزارش بازرس شعبه که به تأييد مسئول فنى رسيده باشد در مورد تحت تکفل بودن ايشان و تأمين مخارجشان توسط بيمه‌شده در زمان حياتش


۸. چنانچه سن پدر و مادر به حدنصاب مقرر در قانون نرسيده و از کارافتادهٔ کلى باشند ارسال عين نظريهٔ کميسيون که با توجه به بخشنامهٔ ۴۴۱ فنى تهيه شده باشد ضرورى است.

محل مراجعه

واحد امور بيمه‌شدگان نزديک محل کار بيمه‌شدهٔ متوفى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

شعبهٔ تأمين اجتماعى محل


ادارهٔ کل استان مربوط