شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن مشکلات خانوادگي، همچون اختلاف همسران و نحوهٔ برخورد با فرزندان


۲. نياز به مشاورهٔ قبل از ازدواج، شامل مشاورهٔ ژنتيک و تصميم‌گيرى در انتخاب همسر


۳. داشتن بحران روحى و نياز به ايجاد توانايى در برخورد با مشکلات اجتماعى


۴. نياز به راهنمايى و مشاوره در مسائل حقوقى و مذهبى و پزشکى

محل مراجعه

تهران

۱. معاونت پيشگيرى


۲. مراکز مشاورهٔ حضوري: هجرت، شهيد ذوالفقاري، ولى‌عصر، شهداى جواديه، آمنه، شهداى انقلاب، شهداى افسريه، شهيد ملت‌دوست، شهيد ضرغامي، شهيد اشرفى اصفهانى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. مديرکل بهزيستى


۲. معاونت پيشگيرى سازمان